Programski ciljevi i zadaci Udruženja

Osnovni programski ciljevi, zadaci i djelatnost Udruzenja su:

 

-    da zastupa interese članova Udruženja pred nadležnim organima i organizacijama opštine Doboj;

- da pokreće inicijative, daje prijedloge i mišljena nadležnim organima i organizacijama u vezi sa donošenjem propisa i mjera koje se tiču preduzetništva i preduzetnika;

- da pruža usluge poslovnog savjetovanja, stručne i savjetodavne pomoći prilikom osnivanja i poslovanja radnje i da pruža konsultanske usluge u skladu sa iskazanim interesima Udruženja;

- da promoviše proizvode i usluge članova Udruženja u zemlji i inostranstvu posredstvom interneta, organizovanje nastupa na sajmovima, izdavanje publikacija, kataloga i glasila i vršenja drugih promotivnihaktivnosti;

- promocija, informisanje, savjetovanje i učestvovanje u aktivnostima i poslovima koji su u vezi sa srednjim stručnim obrazovanjem, sticanjemmajstorskog zvanja,dokvalifikacijom, prekvalifikacijom i osposobljavljanjem zapotrebe preduzetničkoh djelatnosti, starim i umjetničkim zanatima i domaćom radinošću;

 - analiza tržišnih uslova i mogućnost razvoja preduzetništva;

 - poslovno povezivanje, usklađivanje interesa, podsticanja lojalne konkurencije i suzbijanje nelojalne konkurencije, zaštita dobrih poslovnih običaja, poslovnog morala, i razvijanje poslovnih odnosa na domaćem i inostranom tržištu članova Udruženja, saradnja sa drugim organizacijama i udruženjima.

 - da podstiče unapređivanje kvaliteta proizvoda i usluga, uvođenja inovacija, zaštite životne sredine, zaštite na radu, zaštite potrošača i promovisanja energetske efikasnosti;

 - da razvija informacioni sistem i poslovno informisanje, te informiše članstvo o stručnim i tehnološkim pitanjima iz djelokruga rada;

 - da dostavlja informacije po zahtjevu nadležnog ministarstva;

- zaštita i unapređivanje zanatskih djelatnosti, starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti;

- da podstiče, pomaže, koordinira i vrši nadzor nad radom i ispunjavanjem Zakonom i Statutom propisanih zadataka organizacionih jedinica Komore;

 - da vrši javna ovlašćenja koja su povjerena Udruženju Zakonom o Zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti Republike Srpske i drugim zakonima;

 - da izdaje potvrde o proizvodima svojih članova a koje nisu propisane drugim propisima i

 - da obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom o vršenju javnih ovlašćenja Udruženje podnosi izvještaj odgovarajućem organu u skladu sa povjerenim ovlašćenjima.

 

28.05.2020 - SIPOS doo Doboj.